Statut

Udostępnij

STATUT FUNDACJI
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja ŚWIADOMI WOLNI OBYWATELE, zwana dalej fundacją,
działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza Marię Dambek w kancelarii notarialnej w
Gdańsku przy ul. Chlebnickiej 45/46 w dniu 22.11.2018r.
§ 2
1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury
i dziedzictwa narodowego.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do realizacji
celów może ona prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach działania.
3. Fundacja nie jest partią polityczną ani związkiem
zawodowym, w swoich działaniach bierze pod uwagę jedynie
korzyści dla Polski, nie preferuje żadnej opcji ani partii
politycznej.
§ 5
1. Fundacja może posługiwać się pieczęcią okrągłą oraz
podłużną wskazującą jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać
się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i
nazwy skróconej.
§ 6
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe
i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami,
osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dobra
ogólnego, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
Rozdział II. Cele i zasady działania fundacji
§ 7
Celami Fundacji są :
1. Wspomaganie rozwoju jednostki z zachowaniem zasady
zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości społecznej.
2. Budowa silnej, suwerennej Polski, w której obywatel czuje
się gospodarzem i swobodnie realizuje swoje marzenia.
3. Przeciwdziałanie wszelkim wykluczeniom: z racji przekonań,
wiary, wykonywanego zawodu, wykształcenia, koloru skóry,
płci, ułomności, choroby, ze względu na wiek,
przynależności do grupy społecznej czy partii politycznej.
4. Rozwój świadomości obywatelskiej poprzez budzenie
wrażliwości na los jednostki w społeczeństwie. Troska o
godność Obywateli Państwa Polskiego oraz dobre imię Polski.
Troska o dobro obywateli świata, których dotyka
niesprawiedliwość.
5. Dbałość o godność i jakość Państwa Polskiego.
6. Nawiązywanie partnerskiej współpracy z obywatelami innych
państw z poszanowaniem ich tożsamości narodowej, odrębności
i godności w celu poszerzania wiedzy o kondycji człowieka w
świecie współczesnym.
7. Promocja i ochrona polskiej kultury i sztuki, języka,
rozwój wiedzy historycznej i prawdy historycznej, nauki,
gospodarki, myśli politycznej, pomoc wykluczonym, promocja
polskich obyczajów, idei i wzorców zachowań.
8. Budowanie więzi społecznych i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
9. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i projektów, budowanie
społeczeństwa informacyjnego w oparciu o dostęp do środków
komunikacji internetowej.
10.Rozwijanie postaw poszanowania wolności, wyboru i
odpowiedzialności.
11.Wprowadzanie kultury planowego zarządzania, w tym edukacja
w zakresie zarządzania projektami, realizacja projektów
celowych, zarządzanie projektami, pozyskiwanie funduszy na
projekty celowe, doradztwo finansowe, gospodarcze,
ekonomiczne i prawne.
12.Ochrona środowiska, integracja społeczności wiejskich i
miejskich, promowanie zdrowia, kultury fizycznej i
kondycji, ochrona życia.
13.Propagowanie postawy, że obywatele Polski są najwyższą
wartością na terenie RP w sferze egzystencji, polityki i
ekonomii zgodnie z Konstytucja RP. Chronić i popularyzować
solidarność i wzajemny szacunek ludzi wobec siebie.
14.Propagowanie i ochrona wartości społeczeństwa
demokratycznego.
§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1. Finansowanie projektów indywidualnych i zbiorowych, pomoc w
wyszukiwaniu źródeł dofinansowania, pomoc z zakresie
realizacji projektów i ich rozliczania.
2. Promowanie osób, ich twórczości, dzieł, dokonań, postaw i
idei.
3. Rozwijanie karier zawodowych, artystycznych, naukowych,
politycznych, wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z
celami Fundacji. Ustanawianie stypendiów, nagród,
konkursów, wystaw, koncertów autorskich, publikowanie
recenzji.
4. Przeciwdziałanie wszelkim wykluczeniom : z racji przekonań,
wiary, ułomności, choroby, przynależności do grupy
społecznej czy partii politycznej. Pomoc osobom dotkniętym
przez los. Działalność charytatywną. Prowadzenie domów
opieki, sanatoriów, domów wypoczynkowych. Integrację
społeczną. Pomoc osobom niepełnosprawnym i skrzywdzonym w
powrocie do rzeczywistego, samodzielnego życia.
5. Działalność wydawniczą, wystawy, produkcje filmowe,
fotografię, muzykę, szeroko pojętą działalność artystyczną,
działalność teatralną, kabaretową i estradową. Prowadzenie
portalu i sklepu internetowego. Wydawanie biuletynów,
informatorów, periodyków, itp. Promocję i reklamę.
Dokumentowanie wydarzeń, reportaż, działalność agencyjną w
ramach ochrony praw autorskich i pośrednictwo w sprzedaży
utworów. Działalność gastronomiczną, w szczególności
promowanie kuchni polskiej i tradycyjnych potraw
narodowych.
6. Udział w debatach publicznych, życiu społecznym,
gospodarczym i politycznym kraju poprzez zabieranie głosu,
wyrażanie stanowiska, opiniowanie, udział w konsultacjach
społecznych, wnioskowanie rozwiązań, współpracę z organami
administracji rządowej i samorządowej, współpracę z
parlamentarzystami i organizacjami pozarządowymi.
7. Organizowanie koncertów, festiwali, imprez
okolicznościowych, wyjazdów turystycznych i krajoznawczych,
prowadzenie zajęć sportowych, obozów kondycyjnych, szkoleń,
wymianę międzynarodową. Nawiązywanie partnerskiej
współpracy z obywatelami innych państw, z poszanowaniem ich
tożsamości narodowej, odrębności i godności, promocja
polskich obyczajów, idei i wzorców zachowań.
8. Promocję polskiej kultury i sztuki, rozwój wiedzy
historycznej, nauki, gospodarki, myśli politycznej.
Współpracę z organizacjami polonijnymi na świecie.
Turystykę patriotyczną, organizację wycieczek
krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin pochodzenia
polskiego, zarówno z zachodu jak i ze wschodu, południa i
północy. Pomoc potrzebującym rodakom w zakresie
dostarczania podręczników, literatury, zapraszanie do
polskich domów, wymianę młodzieży.
9. Szeroko pojętą edukację, prowadzenie wykładów, odczytów,
seminariów, organizację sympozjów naukowych, konferencji,
kongresów i zjazdów. Prowadzenie szkoleń z zakresu
zarządzania, gospodarki, zawodowych, wydawanie świadectw i
certyfikatów. Wydawanie znaków jakości. Prowadzenie badań
naukowych, eksperymentów i doświadczeń, wspieranie
innowacyjności, wynalazców i ich projektów. Usługi
doradcze, opracowywanie ekspertyz, opracowań,
przygotowywanie koncepcji i założeń strategicznych.
Opracowywanie i prowadzenie kampanii, działań z zakresu PR
oraz przygotowywanie i prowadzenie procesu konsultacji
społecznych.
10.Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
wymienionym w KRS, a w szczególności : agroturystyki,
prowadzenia hoteli, prac remontowych i budowlanych,
działalności rolniczej, działalności spółdzielczej,
hodowli, produkcji żywności, handlu i przetwórstwa, ochrony
zdrowia, ochrony środowiska, produkcji rzemieślniczej i
przemysłowej oraz innych działań gospodarczych mogących
przyczynić się do poprawy kondycji kraju i zdobycie środków
na cele statutowe.
11.Reprezentowanie w sądach, ministerstwach i na każdym etapie
postępowania, zgodnie z celami funkcjonowania Fundacji.
Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000
zł (słownie : dwóch tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte
przez Fundację w toku działania.
§ 10
1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z :
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych,
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) funduszy z programów Unii Europejskiej oraz innych
międzynarodowych organizacji,
e) prowadzonej działalności gospodarczej,
f) od partnerów realizujących wspólnie z Fundacją proj
6. Fundatorzy mają prawo do uczestniczenia w obradach Rady
Fundacji, nawet nie będąc w jej składzie. Fundatorowi
przysługuje prawo zabrania głosu na posiedzeniu Rady
Fundacji w celu przedstawienia swojej opinii pod rozwagę
Rady oraz brania udziału w głosowaniach Rady na
równorzędnych zasadach z członkami Rady.
7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek :
a) dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie do
Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej,
c) jednomyślnego odwołania przez pozostałych członków Rady,
z uzyskaniem akceptacji bezwzględnej większości
Fundatorów,
d) śmierci członka.
§ 13
Do zadań Rady należy w szczególności :
1. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji oraz jej
majątkiem,
2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności
oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i
Wiceprezesa w porozumieniu z Fundatorami
4. Podejmowanie decyzji o :
a) zmianie Statutu Fundacji na wniosek Zarządu,
b) zmianie Regulaminu Fundacji na wniosek Zarządu,
c) wdrażaniu projektów celowych na wniosek Zarządu.
5. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
§ 14
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej
inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie lub
drogą elektroniczną.
3. Fundatorzy mają prawo do uczestniczenia w obradach Rady
Fundacji, nawet nie będąc w jej składzie. Fundatorowi
przysługuje prawo zabrania głosu na posiedzeniu Rady
Fundacji w celu wyrażenia opinii oraz brania udziału w
głosowaniach Rady na równorzędnych zasadach z członkami
Rady.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, przesyłając
informację o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 3
dni przed planowanym zebraniem, a w przypadku braku takiej
możliwości – listem poleconym co najmniej 14 dni przed
planowanym zebraniem.
5. O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy
członkowie Rady oraz Fundatorzy.
6. Rada Fundacji podejmuje wiążące decyzje w formie uchwał,
zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów
decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z
inicjatywy Zarządu, Przewodniczącego Rady, bądź na pisemny
wniosek dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o
szczególnym charakterze.
8. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później
niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
9. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
10.Dopuszcza się elektroniczną formę posiedzeń Rady.
11.Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie w
wysokości określonej przez Fundatorów.
Zarząd Fundacji
§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 1(jednej) do 5 (pięciu) osób,
w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na
pięcioletnią kadencję, z tym że pierwszy Zarząd powołują
Fundatorzy.
2. Funkcję w Zarządzie można pełnić więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek :
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie
mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem
kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez
wszystkich członków Rady, z zastrzeżeniem uzyskania
akceptacji bezwzględnej większości Fundatorów.
5. Fundatorzy mają prawo do uczestniczenia w obradach Zarządu
Fundacji, nawet nie będąc w jego składzie. Fundatorowi
przysługuje prawo zabrania głosu na posiedzeniu Zarządu
Fundacji w celu wyrażenia opinii pod rozwagę Zarządu oraz
brania udziału w głosowaniach Zarządu na równorzędnych
zasadach z członkami Zarządu.
6. Zarząd Fundacji ma obowiązek co najmniej na 3 dni wcześniej
zawiadomić Fundatora o swoich posiedzeniach we wskazanej
sprawie. Dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą
elektroniczną lub SMS lub inne.
§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na
zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich
wynagrodzenia,
g) składanie wniosków do Rady Fundacji i Fundatorów o :
– zmianę Statutu Fundacji,
– zmianę Regulaminu Fundacji,
– połączenie Fundacji z inną fundacją o
zbliżonych celach statutowych
– likwidację Fundacji
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorom
roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków
majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu
Fundacji są upoważnieni : Prezes Zarządu – samodzielnie,
dwóch Członków Zarządu – łącznie, lub Członek Zarządu i
Prokurent (jeśli jest ustanowiony) – łącznie.
§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację
o terminie pocztą elektroniczną na co najmniej 3 dni przed
planowanym zebraniem, a w przypadku braku takiej możliwości
– listem poleconym co najmniej 14 dni przed planowanym
zebraniem.
3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy
członkowie Zarządu oraz Fundatorzy.
4. Zarząd podejmuje wiążące decyzje za pomocą uchwał zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu prawidłowo powiadomionych o zebraniu. W
razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Dopuszcza się stosowanie formy elektronicznej do
przekazywania informacji, zwoływania i prowadzenia
posiedzeń Zarządu oraz głosowania, przy czym ważny jest
głos oddany drogą mailową lub sms-ową.
6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie w
wysokości określonej przez Radę w porozumieniu z
Fundatorami.
Sposób zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 18
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek
Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch
członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
Rozdział V. Postanowienia końcowe
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji jednomyślnie,
przy czym za życia Fundatorów mają oni również prawo brać
udział w głosowaniu na zasadach równorzędnych z Radą Fundacji.
Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie
założycielskim.
§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego
realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w
wyniku połączenia mógłby ulec istotnej zmianie cel
Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje
Rada Fundacji jednomyślnie, przy czym za życia Fundatorów
mają oni również prawo brać udział w głosowaniu na zasadach
równorzędnych z Radą Fundacji.
§ 21
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji
jednomyślnie, przy czym za życia Fundatorów mają oni
również prawo brać udział w głosowaniu na zasadach
równorzędnych z Radą Fundacji.
2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
3. O likwidacji Fundacji ministra właściwego zawiadamia Zarząd
Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji
mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na
rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji
o zbliżonych celach, przy czym za życia Fundatorów mają oni
również prawo brać udział w głosowaniu na zasadach
równorzędnych z Radą Fundacji i likwidatorem.

Fundatorzy i władze Fundacji:
Ryszard Czajkowski – zarząd
Andrzej Kania – zarząd
Agnieszka Orlicz – zarząd
Jakub Perkowski – rada
Ania Sawicka – rada
Zbyszek Stefański – rada